ÔçëÝöùíá Åðéêïéíùíßáò 210 2713 909 Âñåßôå ìáò óôïí ÷Üñôç ÉÖÉÃÅÍÅÉÁÓ 75, Í. ÉÙÍÉÁ ÙñÜñéï Ëåéôïõñãßáò ÄÅÕÔ.-ÐÁÑ: 7:00-18:00,ÓÁÂ: 7:00-14:00

Ãéá íá ðñïóöÝñïõìå êáëýôåñç åìðåéñßá óôïõò ÷ñÞóôåò ìáò ÷ñçóéìïðïéïýìå Cookies. ÌÜèå ðåñéóóüôåñá.

ÅíôÜîåé

BEST SELLER
BEST SELLER
BEST SELLER
BEST SELLER
89.90€
Black and Decker - KW1200E Ñïýôåñ 1200W
107.00€
BOSCH - GLM 500 ÌåôñçôÞò ÁðïóôÜóåùí ìå ËÝéæåñ
84.00€
Black and Decker - PV1820L ÓêïõðÜêé DustBuster Pivot 18V Lithium-Ion
59.00€
BOSCH - GWS 750 Ãùíéáêüò Ôñï÷üò 750W / 115mm
217.49€
BOSCH - GST 150 BCE ÓÝãá 780W ìå 35 ËÜìåò óå L-Boxx
145.00€
KRAFT - 691037 Èáìíïêïðôéêü Âåíæßíçò Äéáéñïýìåíï 62cc
409.00€
HUSQVARNA 450 ÁËÕÓÏÐÑÉÏÍÏ 45 CM ËÁÌÁ
319.00€
DEWALT - DCK285M2 XR Óåô Äñáð/äï Kñïõóôéêü 18V (DCD785M2) êáé Ðáëìéêü Káôóáâßäé 18V (DCF885M2) 2 x 4.0Ah
439.00€
DEWALT - DXPW001CE Åðáããåëìáôéêü Ðëõóôéêü 2500W 160bar
313.49€
BOSCH - AdvancedTableCut 52 Óôáèåñü Ðñéüíé NanoBlade
44.00€
DREMEL PET NAIL 7020-PGK Óåô Ðåñéðïßçóçò Íõ÷éþí Êáôïéêéäßùí
14.90€
DEWALT - ÈÞêç ÄñáðÜíïõ
499.00€
Husqvarna - 525P4S Êïíôáñïðñßïíï 25.4cm / 1.3hp
129.00€
Gardena - 8868 Ôçëåóêïðéêü êïíôáñïðñßïíï
230.00€
CASTEL GARDEN - XR 48S-B Áõôïêéíïýìåíç Âåí/ôç Ìç÷áíÞ Ãêáæüí
248.90€
McCulloch - M40-120 Classic ×ëïïêïðôéêÞ Ìç÷áíÞ Âåíæßíçò